E-flex - Digital plattform för handel och styrning av energi

I projektet e-Flex – digital plattform för handel och styrning av energi testas ett nytt angreppssätt för att göra energisystemet både mer miljövänligt och mer robust. Kärnan är utvecklingen av en digital plattform där energi köps och säljs. Både fjärrvärme, fjärrkyla och el kommer att handlas på plattformen.

Målsättningen med projektet är att skapa ett flexiblare energisystem genom en ökad samverkan mellan energibolag och fastighetsägare. Många fastighetsägare sitter på en outnyttjad resurs i form av spillvärme, som kan komma till nytta i det överliggande energisystemet. Likaså kan fastighetsägare bidra genom att vara flexibla i när de använder värme, el och kyla.

Angreppssättet är en win-win för fastighetsägare och energibolag. Vinsten för energibolaget är att energisystemen avlastas vid tidpunkter då efterfrågan är hög. Fastighetsägarna får en ökad möjlighet att samoptimera sin värme-, kyla- och elanvändning och kan minska sina energikostnader.

Under projektperioden utvecklas och testas plattformen på ett antal fastigheter på Lunds sjukhusområde. När projektet är slut hoppas vi ha fått fram ett säkert och replikerbart digitalt verktyg för handel av energi som kan kommersialiseras och spridas, både i mindre skala och på stadsnivå.

Läs gärna mer om projektet på Kraftringens hemsida: https://www.kraftringen.se/om-kraftringen/om-oss/framtiden/e-flex/

Artikel i Tidningen Energi: https://www.energi.se/artiklar/2023/februari-2023/flexibel-anvandning-av-varme-kyla-och-el-kan-kapa-kostnader/

Projektet har ett brett partnerskap med olika typer av organisationer; en region, ett kommunägt energibolag, ett universitet, ett forskningsinstitut, en teknikleverantör och en klusterorganisation.

               

             

Projektet finansieras delvis av Energimyndigheten.