• Energy Optima 3

    UNIK KNOW-HOW FÖR EKONOMISK OPTIMERING I ENERGIFÖRETAG

Prognoser

Prognosmodulen inkluderar högkvalitativa prognoser för:

  • Laster (t.ex. Fjärrvärme, El, Gas, Ånga, Fjärrkyla etc.) – Bas för planeringen av värme- och
    elproduktion.
  • Elpris – Elprisprognoser för Spotmarknaden och reservkraft framför allt för centraleuropeiska marknaden.
  • Vind- och Solkraft – Lastprognoser med olika kvalitets- och prisoptioner
  • Väder – Energy Optima 3 förbättrar väderprognoserna genom att online-korrigera mot aktuella mätvärden.

Utöver detta kan användare av Energy Optima 3 även skapa egna prognoser och prognosberäkningar genom att använda sig av existerande prognoser, faktorer eller andra matematiska funktioner i systemet. Dessa prognoser kan användas såväl separat som en del av optimeringsprocessen i  Energy Optima 3:s optimeringssystem.

Avancerade algoritmer

Energy Opticon utvecklar löpande de matematiska algoritmer som ligger till grund för prognosberäkningarna. Målet med utvecklingen är att öka prognosernas precision. Det gäller dels för normala förhållande med alla mätsignaler tillgängliga vid rätt tidpunkt, men dels även för inte optimala förhållanden, då mätvärden är felaktiga eller saknas.

Den robusthet vi uppnått genom denna utveckling gör Energy Optima 3 till en av de mest användbara prognosberäkningssystemen på marknaden.


Fjärrvärme, FJÄRRKYLA OCH GASLASTPrognoser

Eftersom prognoserna ligger till grund för produktionsplanering, är det mycket viktigt att dessa är korrekta. För att få bra resultat så måste indata också vara korrekt. När fjärrvärmelastprognosen fluktuerar mycket, är det intressant att veta exakt när man ska starta en ny panna och vilken panna man ska starta, för att undvika onödiga start- och stoppkostnader på pannorna.

Energy Opticon levererar en mycket noggrann fjärrvärmelast-prognos. Prognosen bygger på algoritmer som är ett resultat av många års erfarenhet och har utvecklats internt i Energy Opticon.

Prognoserna beräknas var 15:e minut (olika intervall är möjliga). Eftersom prognoserna beräknas kontinuerligt med aktuell information så möjliggör detta för produktionspersonalen att snabbt anpassa sig till nya situationer i driften.

Fjärrvärmelastprognosen kan användas för att planera produktionen manuellt eller genom att använda Energy Optima 3s Produktionsmodul.


Ellastprognoser

Elprognoserna i Energy Optima 3 delas upp i två sorter:

  • Prognosen för hela elnätet
  • Prognoser för kunder med mätt elkonsumtion

Prognos för hela elnätet

Prognosen räknas automatiskt var 15:e minut, eller oftare vid nya grundförutsättningar, t.ex. en ny väderprognos.

Prognoser för kunder med mätt elkonsumtion

För kunder med mätt elkonsumtion produceras adaptiva prognoser. Det innebär att prognosen tar hänsyn till mätvärden, men att den också använder historiska mätvärden. På så vis skapas en mycket noggrann och stabil prognos.