• Energy Optima 3

    UNIK KNOW-HOW FÖR EKONOMISK OPTIMERING I ENERGIFÖRETAG

Produktionsoptimering

Energy Optima 3 är en världsledande mjukvara för online datoroptimerade produktionsplaner för energiproducenter. Systemet använder olika tidshorisonter, både kort- och långtidshorisont.


Energy Optima 3:s modul för Produktionsoptimering ger en detaljerad och exakt modell av kundens energisystem med produktionsenheter, genom att använda en användarvänlig grafisk editor, den så kallade ”Topologieditorn”. Genom att koppla bränsle- och handelskontrakt, last- och prisprognoser till modellen, och genom att mata in tekniska och ekonomiska indata direkt i den grafiska editorn, kan exakta produktionsplaner räknas ut på minsta möjliga tid.

Energy Optima 3:s Produktionsoptimeringsmodul erbjuder:

  • Kort- och långtids optimerade produktionsplaner.

  • Topologieditor - "Digital Twin"

  • Automatiska scenarioberäkningar med hjälp av ”Flow Studio”.

  • Simultana optimeringar av produktionsplaner och olika typer av kontrakt.

  • Bekräftelse av produktionsplaner och elhandelsvolymer.

  • Visualisering och uppföljningslösningar för produktionsplanerare, el- och gashandlare, management och kontrollrum.

  • Optimering av framtemperaturen i fjärrvärmenätet med hjälp av Smart Optima Heat Network.

  • Optimering av vätgassystem och CCU.


Totaloptimering av ENERGISYSTEM

Med Energy Optima 3 erbjuder Energy Opticon ett av marknadens mest robusta system och kraftfullaste optimeringsberäkningar för online optimerade produktionsplaner. Systemet räknar snabbt och automatiskt ut hur anläggningar skall köras för att minimera kostnaderna och maximera intäkterna.

Energy Optima 3 arbetar med totaloptimering, vilket innebär att elproduktionen och fjärrvärmeproduktionen optimeras tillsammans, en nödvändighet för energiproduktionsföretag som arbetar med kraftvärme. Systemet optimerar även så kallade integrerade energisystem, alla ekonomiska aspekter från produktionssidan, till fjärrvärmenätet, ut på abonnentsidan och över på elhandelssidan tas med i en totaloptimering. På detta sätt kan man hitta maximal flexibilitet i energisystemet, öka intäkterna och sänka CO2-utsläppen.

Energy Optima 3 integrerar alltså prognoser för konsumtion av fjärrvärme, ånga, kyla etc. med det egna energiproduktionssystemet.

Vi har även lösningar för efterfrågeflexibilitet som har utvecklats tillsammans med aktörer i södra Sverige.

Förutsatt att en elhandelsmodul är kopplad till systemet tas olika typer av elmarknadsprodukter med i beräkningarna. Denna totaloptimering är en förutsättning om man ska kunna driva kraftvärmeproduktion kostnadseffektivt.


Ekonomisk uppföljning - Produktionsekonomi i fokus

Exakta optimeringar och prognoser är avgörande för att maximera effektivitet och vinst och modulen för produktionsoptimering är ett mycket kraftfullt verktyg för att uppnå dessa mål.

Genom att analysera det förflutna kan man se hur stor skillnad det är mellan verkligheten och ett teoretiskt maximum. Energy Optima 3:s uppföljningsmöjligheter förser energiföretaget med individuella lösningar för att analysera kostnader, prognoser och produktion av varje enskild enhet i det förflutna för att hitta optimeringsmöjligheter och förbättringspotential.

Detta verktyg erbjuder också automatisk långtidsuppföljning som kan användas för årliga ekonomiska mål.

En annan viktig aspekt är att det ett enkelt sätt att få produktionsekonomin i fokus hos kundföretagens personal.
 

Alla typer av anläggningar

Energy Opticons mångåriga branscherfarenhet möjliggör modellering av alla typer av produktionsanläggningar och alla typer av sammansättningar av dessa. Detta möjliggörs via Topologieditorn, som gör att kunden själv kan modellera och ändra i sin anläggning. Kunden kan också själv ändra sina lastprognoser, olika kontrakt för bränsle med mera.

Sparar miljoner kronor per år

Oberoende undersökningar har visat att man med datoroptimerade produktionsplaner kan sänka de rörliga produktionskostnaderna med 2-10 % per år.

Med de aktuella förutsättningarna på elmarknaderna kommer besparingarna kunna bli ännu högre (med högre intäkter).

Det är dessutom idag en ren nödvändighet med denna typ av datorhjälpmedel om man vill agera framgångsrikt på elmarknaden, eftersom förändringarna där sker för snabbt för att man ska kunna räkna ut körplaner manuellt eller basera sina planer enkla tumregler.

Med Smart Optima Heat Network kan man via optimering av framtemperaturen i fjärrvärmenätet dessutom sänka de rörliga produktionskostnaderna med ytterligare 1-2 % per år, utöver den vanliga produktionsoptimeringen. Denna siffra kommer från en av våra kunders egna utvärdering efter installation av SOHN.

Optimeringsberäkningar

Optimeringshorisonten (hur långt fram i tiden optimeringen sträcker sig) är flexibel och kan fritt justeras av användaren. Optimeringarna kan startas till exempel en gång per timme, men även detta kan användaren påverka.

Alla optimeringsresultat sparas i en databas och kan användas för ytterligare analyser.

Korttids- och långtidsoptimering

Standardmodulen för optimala produktionsplaner räknar med tidshorisonter från 1 timme upp till en månad framåt i tiden (korttidsoptimering). Med långtidsoptimering möjliggörs optimering för upp till sex år.

Med årshorisonten möjliggörs beräkningar för bränsle- och revisionsplanering, CO2-kvoter, investeringar i nya eller ändrade enheter i energisystemet, skatter som baseras på långtidskvoter etc.

Vattenkraftoptimering

Vattenkraftoptimeringar i Energy Optima 3 beräknar den ekonomiskt optimala driften av alla typer av vattenkraftverk.


Regionala samarbeten

I och med att energibranschen hela tiden står inför ökade utmaningar, så gäller det för energiföretagen att skaffa nya former av inkomster och minska kostnaderna.

En växande trend inom energiföretag med kraftvärmeproduktion är att inleda regionala samarbeten mellan olika städer och ägare. Man kopplar samman de lokala fjärrvärmenäten och ökar på så sätt flexibiliteten i fjärrvärmesystemen och inkomster för försäljning av producerad el och fjärrvärme, samtidigt som man får möjlighet att hantera ökningen i komplicerade driftsfall i produktionen.

Speciellt när det finns system med förbränning av avfall är detta en bra lösning i Sverige, eftersom avfallsförbränning ibland till och med kan ge negativa priser för värme på produktionssidan, och detta leder till att den billiga avfallsvärmen kan nå fler värmekonsumenter.

För att kunna optimera driften av flera lokala fjärrvärmenät med olika ägare som ett nät, (vilket är komplicerat och innefattar många parametrar), krävs det oftast hjälpmedel i form av optimeringsverktyg. Företagen behöver hjälp att räkna ut vilka enheter som ska köras, när och med vilken last. De behöver också veta hur mycket värme som ska föras över, samt när och vilket företag som ska producera den. För att räkna ut vilket företag som ska få vad finns det olika modeller.

En möjlig modell är trading modellen (beräkningar framåt i tiden). Trading modellen möjliggör ett nära samarbete mellan flera parter som inte kräver en hög nivå av tillit mellan parterna. Exempel på denna modell är samarbetet i Köpenhamn. I detta samarbete görs först fjärrvärmelastprognos för de kommande 24 timmarna. Efter det erbjuder de ingående producenterna optimerade prissteg med fjärrvärmepris och motsvarande fjärrvärmemängd. Pris och erbjudande accepteras sedan, eller accepteras ej.

I Sverige har under de senare åren ”djupare” samarbeten uppkommit i regionerna, trust modellen (beräkningar framåt och bakåt i tiden). Denna typ av samarbete möjliggör ännu högre potentiella besparingar, vinster, flexibilitet, energileveranssäkerhet och även andra former av samarbeten. Detta kräver även en hög form av kommunikation och transparens och ett högt fokus på produktionsekonomin.