• Energy Optima 3

  UNIK KNOW-HOW FÖR EKONOMISK OPTIMERING I ENERGIFÖRETAG

Energihandel

Energy Optima 3 fokuserar på elhandlarnas behov vid arbetet med rådande marknadskrav under en konstant ökande tidspress. Med standardlösningar för individuella scenarier optimerar Energy Optima 3:

 • Långtidsvolymer

 • Spot Day-Ahead-marknad

 • Spot Intraday-marknad

 • Reservkraft

 • Balanskraft

 • Alla energityper

 • Interna och externa leverantörer och krav

Bekräftade optimeringsresultat och data stannar i systemet och kan vid behov tas i beräkning i följande optimeringar.

Situationen med den stora andelen av vind- och solkraft I elproduktionen har lett till att:

 • Elpriserna visar kraftiga svängningar, vilket kräver bra elbörsprisprognoser.

 • Elbalanserna i elnäten blir instabila på grund av osäkerheten i vinden och solinstrålningen. Speciellt i centrala Europa leder detta till att behovet av tjänster för reglerkraft är stort.

Energy Optima 3:s Handelsmodul är därför främst fokuserad på elhandel, men kan också användas för handel med naturgas.


Elbörsprisprognoser

Energy Optima 3 innefattar elbörsprisprognoser med priser för varje timme det närmaste dygnen. Denna prognos ligger sedan till grund för day-ahead elhandeln på elbörsen.

 

Reglerkraft

Energy Optima 3 hanterar alla de tre typerna av reglerkraft som handlas på marknaderna för reglerkraft:

 • Primär
 • Sekundär
 • Tertiär

Detta inkluderar de hantering av speciella nationella reglerna för tidslängderna för anbuden för reglerkraft samt även prisprognoser för reglerkraft.

Totaloptimering

I optimeringar som inkluderar elhandelsmodulen optimeras samtidigt alla de ingående komponenterna i totalekonomin:

 • Egen elproduktion
 • Leveranser på ingångna kontrakt och behov av fjärrvärme, ånga och andra energityper
 • Sälj och köp av olika marknadsprodukter på elmarknaden som day-ahead, intra-day och reglerkraft.